Minneapolis Tree Distribution – Translation Information

 

Phone Translation Services Available

 

Esta primavera puedes ordenar un árbol para plantear en tu propiedad de Minneapolis

Empezando el lunes 11 de marzo, en los distritos 3, 4, 5 y 6 y el lunes 23 de marzo en toda la ciudad. La ciudad de Minneapolis esta ofreciendo mas de 1,200 arboles, de 3 a 8 pies de altura por la cantidad de $ 25 dólares cada uno. Márcalo en tu calendario ahora. Puedes ordenar tu árbol en www.treetrust.org o llamando al teléfono 952.767.3886. Debes de recoger tu árbol los días 16, 17, 18 o 19 de mayo en el corralón de autos de la ciudad.

Los arboles están disponibles para los dueños de las propiedades de Minneapolis,  incluyendo los residentes, negocios y organizaciones sin fines de lucro.

Puedes escoger arboles de diferentes variedades y tamaños, incluyendo arboles frutales. Las primeras personas en llegar tendrán preferencia para escoger y hay un limite de tres arboles por propiedad y un máximo de tres propiedades.

Los arboles saludables lucen hermosos en tu barrio, incrementan el valor de tu casa, ayudan a limpiar el aire que respiramos, absorben el dióxido de carbón, ayudan a reducir el costo de la electricidad y ayudan a que la temperatura de la ciudad se mas baja en la primavera, es hábitat para el medio ambiente y ayuda administrar el agua de las tormentas.

Waxaad ka dalban kartaa geed $25 ay u aasaan hantidaada Minneapolis guga

Laga bilamo Isniin, Maarso 9 keeda, Xaafadaha 3aad ,4aad, 5ad, iyo 6aad ee Magaalada Minneapolis, waxay ay magaaludu xaafadahaan dadk kunool usoo bandhigaysaa fursad ay ku gadan karaan in kabadan 1200 oo geed. Dherar ka geedku waa 8 foot, qiimuhuna waa $25 geedkiiba. Xaafadaha kale ee magaalada oo dhan waxay heli karaan geedahaan lagabilaabo Isniin, Maarso 23.

Hadaba u diyaar garoow xiligaas. Ka dalbo geedkaaga barta internetka: www.treetrust.org ama wac telefonka ah: 952.767.3886. Waa inaad kasoo qaadataa  geedaha goobta ah: Minneapolis Impound Lot, inta u dhexaysa bisha May 16 keeda ilaa 19 keeda.

Geedaha waxaa heli kara dadka guryaha ku leh Magaalada Minneapolis sida guri la dago, goob ganacsi, ama xarun lagu shaqeeyo.

Waxaad geedaha ka dooran kartaa noocac kala duwan, iyo saysyo kala duwan, sida geedaha qudaarta ah. Sida loo soo kala horeeyo ayaa loo kala hor helayaa geedaha, ee fadlan deg-deg u dalbo inta aaney kaa dhamaan geedaha wanaagsan. Halkii guriba hal geed oo kaliya udalbo ilaa 3 guri ugu badnaan.

Geedaha caafimaadka qaba qurux ayey ka dhigaan xaafaddaada, waxay na sare u qaadaan qiimaha guryaha, waxay nadiifiyaan hawada aad neefsato, waxay nuugaan kaarbon-oksajiinka, waxayna yareeyaan biilka tamarta markaad si xeelad leh ugu beerto, xiliga xagaagana wey qaboojiyaan Magaalada, waxayna sidoo kale hooy u noqdaan xayawaanka, waxayna gacan kagaystaan habaynta daadadka.

 

Muaj ntoos muag ib tsob yog $25 ua koj yuav coj los cog rau ntawm koj lub tsev nyob hauv lub nroog Minneapolis lub caij nplooj ntoos hlav no.

 Pib hnub Monday lub 3 hli ntuj hnub tim 9 nyob hauv lub nroog khub 3, 4, 5 thiab 6 thiab hnub Monday lub 3 hli ntuj hnub tim 23 rau tag nro lub nroog, lub nroog Minneapolis yuav muaj tshaj 1,200 tsob ntoos siab 3 mus rau 8 ruam muag tus nqi yog $25 xwb.  Muab sau cia tam sim no kom koj nco qab.  Nkag mus yuav cov ntoos no hauv www.treetrust.org los yog hu rau 952-767-3886.  Yog koj yuav tau lawm, koj yuav tsum mus nqa koj cov ntoos lub 5 hli ntuj hnub tim 16, 17, 18 los yog 19 nyob ntawm Minneapolis lub Impound Lot.

Ntoos muaj muag rau cov tswv tsev nyob lub nroog Minneapolis xw li cov neeg nyob Minneapolis, cov tswv muaj chaw lag luam thiab cov koom haum nyob Minneapolis.

Yuav muaj ntau hom ntoos rau koj xaiv, nrog rau cov ntoos txi tau txiv. Leej twg xub yuav ces xub tau xwb.  Ib tug tswv tsev twg, tsua yuav tau ib tsob xwb, ib tug tswv tsev tsua yuav tau rau peb lub tsev xwb.

Ntoos hlav loj ua tau zoo nkauj rau koj lub zej zog, ua rau tej vaj tse nce nqi, pab kom tej cua huv, nqus tau cov pa roj khib nyiab lom neeg (carbon dioxide), yog paub cog ntoos ncig vaj tsev nws yuav pab koj txuag tau hluav taws xob, pab ceev lub nroog kom nyob la muaj cua txia thaum lub caij sov, ua chaw nyob rau tej me kab noog thiab teev tej dej nag thaum los nag xob nag cua.